Субвенции

Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува Градот Скопје, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на домовите кои не се приклучени на централно греење, пред се заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки.

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје во 2016 година за прв пат во Република Македонија започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети.

Дополнително, Градот започна со доделување на субвенции на граѓаните на градот Скопје за купување инвертери и други современи уреди за затоплување, со кои ќе ги заменат старите грејни тела како печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Со оваа мерка, Градот ќе даде дополнителен придонес не само во подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје, туку и во намалување на емисиите на стакленички гасови, според препораките од Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени.

Емисиите на ПМ10 и ПМ2,5 во секое домаќинство кое добило субвенција се намалуваат за

Активни повици - 2021

Чистење оџаци

Јавниот повик ќе трае од 01.01.2021 година заклучно со 30.11.2021 година, по принципот„прв дојден прв услужен“, односно до реализирање на предвидените средства.

Повеќе

Завршени повици - 2021

Заради позитивните ефекти во намалувањето на емисиите кои потекнуваат од загревањето на домаќинствата и транспортот, и големиот интерес кај граѓаните, овие мерки би требало да продолжат и во наредните години.

Е-тротинети

Нов електричен тротинет, од 01.01.2021 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2021 година.

повеќе

Инвертери

Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември 2021 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје.

Повеќе

Велосипеди

Нов велосипеди од 01.01.2021 година и ќе трае се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2021 година.

повеќе

Завршени повици - 2020

Инвертери

Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември 2020 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје.

Повеќе

Чистење оџаци

Јавниот повик ќе трае од 01.01.2020 година заклучно со 30.11.2020 година, по принципот„прв дојден прв услужен“.

Повеќе

Е-тротинети

Нов електричен тротинет, од 01.01.2020 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2020 година.

Повеќе

Велосипеди

Нов велосипеди од 01.01.2020 година и ќе трае се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2020 година.

Повеќе

Завршени повици - 2019

Е-тротинети

Нов електричен тротинет, од 01.01.2019 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2019 година.

Повеќе

Велосипеди

Нови велосипеди од 27.05.2019 година и ќе трае се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, или не подоцна од 30.11.2019 година.

Повеќе

Инвертери

На јавниот повик ќе се прифаќаат фискални сметки за купен инвертер од 1 јануари 2019 година, граѓаните ќе може да аплицираат на јавниот повик од март.

Повеќе

Пелети

Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември 2019 година, или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена.

Повеќе

Резултати

Заради позитивните ефекти во намалувањето на емисиите кои потекнуваат од загревањето на домаќинствата и транспортот, и големиот интерес кај граѓаните, овие мерки би требало да продолжат и во наредните години.

Велосипеди
Е-тротинети
Инвертери

Субвенции на печки за пелети

Мапа на доделени субвенции на печки за пелети

Субвенции за чистење на оџаци

Повик

Јавниот повик трае заклучно со 30.11.2019 година, и ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен“, односно до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со Буџетот на Град Скопје за 2019 година.

Повеќе