Субвенции

Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува Градот Скопје, е нарушениот квалитет на амбиентниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на домовите кои не се приклучени на централно греење, пред се заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување и употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки.

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје во 2016 година за прв пат во Република Македонија започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети.

Дополнително, Градот започна со доделување на субвенции на граѓаните на градот Скопје за купување инвертери и други современи уреди за затоплување, со кои ќе ги заменат старите грејни тела како печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Со оваа мерка, Градот ќе даде дополнителен придонес не само во подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје, туку и во намалување на емисиите на стакленички гасови, според препораките од Отпорно Скопје – Стратегија за климатски промени.

Емисиите на ПМ10 и ПМ2,5 во секое домаќинство кое добило субвенција се намалуваат за

Повици за субвенции на инвертери

Градот Скопје, како една од мерките против загадувањето на воздухот, наскоро ќе распише јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купување инвертери и други современи уреди за затоплување.

Услови за субвенции

На јавниот повик ќе се прифаќаат фискални сметки за купен инвертер од 1 јануари 2019 година, граѓаните ќе може да аплицираат на јавниот повик од март.

Повеќе

Документи

Потребните документ за надоместување дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на инвертери ќе бидат наскоро објавени.

Повеќе

Повици за субвенции на печки за пелети

Заради позитивните ефекти во намалувањето на емисиите кои потекнуваат од загревањето на домаќинствата и големиот интерес кај граѓаните, оваа мерка би требало да продолжи и во наредните години.

Пелети 2018 - 2019

Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември 2019 година, или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена.

Повеќе

Документи

Превземете ги потребните документ за надоместување дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети.

Повеќе

Досегашни резултати

  • Поднесени барања за пелети
  • Одбиени заради не исполнување услови
  • Доделени субвенции за пелети

Од 2016г. доделени се 812 субвенции на граѓаните во Скопје за печки на пелети, 16% од нив се жени. Во последните 2 години, градската администрација обезбеди вкупно 24.354.433,00 МКД.

Мапа на доделени субвенции на печки за пелети

Останати повици за субвенции

Чистење на оџаци

Јавниот повик трае заклучно со 30.11.2019 година, и ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен“, односно до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со Буџетот на Град Скопје за 2019 година.

Повеќе

Купување на електрични тротинети

Јавниот повик ги опфаќа сите граѓани (жители) на Град Скопје кои ќе купат електричен тротинет од денот на објавувањето на Јавниот повик (29.10.2018 година, понеделник), а заклучно со 10.12.2018 година.

Повеќе