Области

Животна Средина

Локален акционен план; Надлежности и активности на Град Скопје; Мониторинг, испитувања и студии на воздухот, водите, почнава и бучавата.

повеќе
Контрола на емисии од стопански субјекти

Б интегрирани еколошки дозволи; Елаборати за животна средина; Интегриран катастар за животна средина

повеќе
Климатски промени и одржлив развој

Еколошки капацитет на Град Скопје; Инвентар на стакленички гасови; Мезометеоролошки мерења; Ублажување на климатски промени; Стратегија за климатски промени; Обновливи извори на енергија

повеќе
Заштита на природата

Обновливи извори на енергија; Валоризација на нови локалитети; Регулатива; Карта на биотопи; Здравствен профил на Град Скопје;

повеќе
Здравје и животна средина

Скопје во мрежата Здрави градови; Јавно здравствен профил на Град Скопје; Совет за јавно здравје; Интерсекторска комисија за здравје и животна средина

повеќе
Зголемување на јавната свест за животната средина

Денови од еколошкиот календар; Еко конкурс на Град Скопје; Европска недела на мобилност

повеќе
Скопје Дише - Утопија или реалност?

Патоказ за намалување на локалното загадување на воздухот предизвикано од греењето на домаќинствата 2017-2025

Имате идеја како можеме да го подобриме Град Скопје?