Скопје Дише – Утопија или Реалност

Како се загреваат домаќинства во Скопската котлина? Патоказ за намалување на локалното загадување на воздухот предизвикано од греењето на домаќинствата 2017-2025

Повеќе

Термална мапа на Скопје – најтоплите точки во градот и мерки за справување

Погледнете ги најтоплите делови на градот и повеќе од 70 предложени акции и мерки кои може да бидат преземени. Понудете и вие свое решение за конкретна локација.

Повеќе

Реализација на акциите од Отпорно Скопје

Оценка на степенот на спроведување на Акцискиот план во склоп на стратегијата Отпорно Скопје за периодот 2017 и 2018 година.

Повеќе

Субвенции

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети, за купување инвертери и други современи уреди за затоплување.

Повеќе

области

0

регистрирани бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето на Град Скопје

0

оператори имаат добиено Б интегрирани еколошки дозволи од Градот

0

субвенции доделени на граѓани за печки на пелети

0

намалени емисиите на стакленички гасови во периодот 2008 – 2015 година

новости

 • Град Скопје: урбана отпорност – Сектор Здравство

  Република Северна Македонија има донесено Стратегија за справување со климатските промени во здравствениот сектор, како и акциски планови за справување со топли и ладни бранови. Претставници на Град Скопје беа дел од тимот на изготвувачи на овие документи. Резултат на оваа соработка е вклучувањето на здравствениот аспект во активностите од областа на животната средина. Имено,

  јули 7, 2020
 • Град Скопје: урбана отпорност – Природни ресурси и Јавно зеленило

  Начини на намалување на ефектите на климатските промени во секторите “Природни ресурси” и “Јавно зеленило” како и секторот “Справување со ризици и катастрофи”. Сектор “Природни ресурси” Климатските услови имаат значително влијание врз природните системи. Живиот свет со милиони години се развива во променливи климатски услови, поради што има способност да им се приспособи. Природните зачувани

  јули 7, 2020
 • Град Скопје: урбана отпорност — Водни ресурси

  Начин на намалување на ефектите на климатските промени во секторот “Водни ресурси”.  Извори за водоснабдување Главните водоснабдителни извори за град Скопје, изворот Рашче и бунарското подрачје Нерези — Лепенец, пред 30-ина години се заштитени со одлуки за воспоставување на заштитни зони, врз основа на соодветни стручни, истражувачки елаборати. Во последниве години, со сите промени во

  јули 7, 2020
 • Град Скопје — урбана отпорност и климатски промени

  Градовите се ранливи на климатските промени поради големата концентрација на луѓе и добра, како и поради зависноста од инфраструктурните системи. Од друга страна, градовите се главни генератори на климатските промени и одговорот треба да се бара на местото на создавањето на проблемот. Градот Скопје, свесен за фактот дека се почесто и се посилно ќе се

  јули 7, 2020
Сакате да зборувате со некој од нашите вработени?

Поднесете ги вашите податоци и наскоро ќе ве контактираме.

Би сакал да зборуваме за:

Сектор за заштита на животната средина и природата на Град Скопје
ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје
Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје
 • Бул. Александар Македонски бр. 10

 • +389 2-3215-503

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје
ЈП „Улици и Патишта“ - Скопје
 • ул.Коле Неделковски бр.38, 1000 Скопје

 • +389 2-3162-317