Нацрт на Одлука за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во во категорија V – заштитен предел

Врз основа на податоците од Студијата за валоризација за предлог-подрачјето за заштита „Водно” во категоријата заштитен предел, а земајќи ги предвид геолошките, геоморфолошките и биолошките вредности, како и посебното значење за жителите на Градот Скопје, се наметна заклучокот дека планината Водно ги исполнува критериумите да биде прогласена за заштитено подрачје од V категорија – заштитен предел.

За таа цел МЖСПП достави иницијатива и Владата на Република Северна Македонија на 17 ноември 2020 година ја разгледа и усвои Информацијата, и донесе Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел, со која го задолжи МЖСПП да спроведе јавна расправа по предлогот, да го изготви конечниот акт за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категоријата V – Заштитен предел и конечниот предлог да го достави до Владата на усвојување.

Цел: Со прогласувањето на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија заштитен предел ќе се овозможи: заштита, зачувување и одржливо користење на природните вредности, назначување на субјект за управување кој ќе се грижи за заштитеното подрачје, како и донесување на План за управување согласно одредбите од Законот за заштита на природата. Воедно ќе се зголеми површината на заштитени подрачја на национално ниво и со тоа ќе се постигне прогрес во однос на исполнување на обврските од Просторниот План на државата (2004), Aichi целите од Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD), целите и акциите од Националната стратегија за заштита на природата со Акционен План (2017-2027), Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски План за период (2018-2023), како и прогрес во имплементација на ЕУ директивите за живеалишта и птици, меѓународните конвеции, кои се ратификувани од нашата држава (CBD, Bern, CITES, Bonn, Ramsar).

Временска рамка за изготвување на актот:

 • Ноември 2020 година – Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел (бр. 44-4543/1 од 17 ноември 2020 година); ‐
 • Декември 2020 – подготовка на Нацрт Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитен предел;
 • Јануари 2021 година – Објава на прва Нацрт верзија на одлуката и консултација со засегнатите страни и јавноста; ‐
 • Февруари 2021 година– организирање на состаноци, јавна расправа, разгледување на доставените забелешки од страна на МЖСПП и работните групи и внесување на доставените забелешки;
 • Март 2021 година – Објава на втора нацрт верзија на текстот и доставува до Владата на Република Северна Македонија на меѓуресорска консултација и усвојување.

Засегнати страни:

1. Органи на државна управа : ‐ Министерство за економија; ‐ Министерство за финансии; ‐ Министерство за информатичко општество и администрација; ‐ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; ‐ Министерство за транспорт и врски; ‐ Министерство за култура; Управа за заштита на културно наследство; ‐ Министерство за одбрана; ‐ Министерство за локална самоуправа; ‐ Секретаријат за законодавство; ‐ Секретаријат за европски прашања; ‐ Агенција за планирање на просторот; ‐ НУ Конзерваторски центар – Скопје; ‐ Управа за хидрометеоролошки работи; ‐ Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија; ‐ Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија. 2. Единици на локална самоуправа ‐ ЗЕЛС (Заедница на единици на локална самоуправа) ‐ Град Скопје, ‐ Општина Карпош ‐ Општина Сарај, ‐ Општина Центар, ‐ Општина Кисела Вода, ‐ Општина Сопиште, ‐ Центар за развој на Скопски плански регион. 3. Јавни претпријатија и установи: ‐ ЈП Национални Шуми, ‐ ЈП Паркови и зеленило, Скопје ‐ Национални енергетски ресурси (НЕР) Скопје, ‐ Агенција за електронски комуникации (АЕК) ,‐ ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопј,е ‐ АД МЕПСО – Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, ‐ Федерација на планинарски спортови на Македонија, ‐ МАНУ, Природно-математишки факултет, ‐ Институт за биологија ‐ Институт за географија ‐ Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје ‐ Факултет за земјоделски науки и храна ‐ Природонаучен музеј на Македонија, ‐ Градежен факултет, Скопје, ‐ Универзитет Мајка Тереза, Скопје. 4. Стопански Комори 5. Невладини организации кои делуваат во полето на заштитата на животната средина.

Начин на вклучување на засегната јавност:

 • Објава на предлог актот за коментирање на веб страницата на МЖСПП и ЕНЕР,
 • Jавна расправа за предлог актот помеѓу 1 и 5 февруари 2021 (со дополнителна најава и покана во јавните гласила и на веб-страницата на МЖСПП).
 • Барања мислења и состаноци со владини институции, единици на локална самоуправа и бизнис заедница.

Електронска адреса каде засегнатите страни ќе можат да ја преземат електронската верзија на предлог измените на законот и нацрт Извештајот за ПВР:

 • www.ener.gov.mk
 • www.moepp.gov.mk

Адреса и/или електронска адреса каде ќе можат да се достават мислењата, забелешките и сугестиите: infoeko@moepp.gov.mk

Одговорно лице за контакт во министерството:

 • Влатко Трпески, раководител на Сектор за природа E-mail: v.trpeski@moepp.gov.mk
 • Весна Индова, раководител на Сектор за ЕУ E-mail: v.indova@moepp.gov.mk

Документи:

 1. Известување за изработка на акт за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категоријата заштитен предел
 2. Нацрт на Одлука за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во во категорија V – заштитен предел