Документи – Животна средина

За целосно презентирање на активностите за заштита на медиумите на животната средина, во областа ВОДИ, се наоѓаат правните акти за заштита на изворите за водоснабдување, во областа ПОЧВА се Физибилити студијата за рекултивација на поранешната депонија Вардариште, Студијата за ерозија со Акционен план, а во делот ВОЗДУХ се првиот Акционен план за вонредни состојби со соодветна одлука за негово спроведување, планот за заштита на воздухот и новиот документ Краткорочен акционен план за заштита на амбиентниот воздух.